Portakabin - Algemene voorwaarden

 

Dit is de website van Portakabin Limited ('Website'), die eigendom is van en wordt beheerd door Portakabin Limited ('Portakabin' of 'wij' of 'ons' of 'onze'). Portakabin is een naamloze vennootschap, geregistreerd in Engeland onder het nummer 685303 bij Huntington House Jockey Lane Huntington, York, North Yorkshire, YO32 9XW.

De volgende voorwaarden ('Algemene voorwaarden') bevatten de regels voor de manier waarop Portakabin de Website beheert. Door gebruik te maken van de Website erkent u dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door de plaatsing ervan bij te werken. U dient zelf de Algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de Website na het plaatsen van een wijziging betekent dat u de gewijzigde Algemene voorwaarden aanvaardt.

Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

1.1 Copyright

Het ontwerp van de website, de tekst, de afbeeldingen en de selectie en rangschikking ervan zijn ofwel Copyright © 2019-2020 Portakabin Limited, York, Engeland, YO32 9PT of van externe licentiegevers van Portakabin Limited. Alle rechten zijn voorbehouden.

1.2 Handelsmerken

Porta, Portakabin, Portakabin Events, Portakabin Solus, Pacemaker, Pullman, Titan, Titan Building System, Duplex, Ultima, Ultima Vision, Portaloo, Portaloo Junior, en Portakabin Lodastrut, en alle weergegeven logo's die deze merken identificeren, zijn geregistreerde handelsmerken van Portakabin Limited.

Alle andere productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo's en symbolen waarnaar in de Website wordt verwezen, kunnen handelsmerken van derden zijn.

1.3 Verbod op het gebruik van de inhoud van de Website

1.3.1 De inhoud van de Website, met inbegrip, maar niet beperkt tot, handelsmerken of auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bedoeld in Artikel 1.1 en 1.2 hierboven, mag u niet aanpassen, reproduceren, publiceren, uploaden, plaatsen, hergebruiken, herdistribueren, doorsturen, uitzenden, overnemen, wijzigen, opslaan of op andere wijze gebruiken dan in overeenstemming met artikel 1.3.2, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Portakabin, of (in het geval van handelsmerken van derden of copyright) van de desbetreffende derde partij.

1.3.2 U mag echter wel de Website doorbladeren en pagina's van de Website downloaden en afdrukken met als enig doel om uw eigen persoonlijke informatie te bekijken, op voorwaarde dat u dan, of achteraf, geen enkel document of grafische afbeelding wijzigt.

1.3.3 Als u een van de voorwaarden in deze Algemene voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om de Website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van de Website vernietigen.

  1. DISCLAIMER

2.1 Portakabin garandeert niet dat de Website te allen tijde beschikbaar is of dat deze virus- of foutvrij is en hoewel we alle redelijke pogingen doen om virussen van de Website uit te sluiten, kunnen we een dergelijke uitsluiting niet garanderen en wordt er geen aansprakelijkheid voor virussen aanvaard. U wordt daarom aanbevolen om alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie of afbeeldingen van de website downloadt.

2.2 De Website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en wordt aangeboden zoals ze is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of waarheid (behalve voor frauduleuze verklaringen) van de informatie op de website of voor het vertrouwen dat een persoon in dergelijke informatie stelt.

2.3 De informatie op de Website is niet geschreven om aan uw individuele eisen te voldoen en het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om uzelf ervan te overtuigen dat de producten of diensten die u bij ons bestelt, geschikt zijn voor uw doeleinden. Bestellingen zijn onderworpen aan onze standaard huur- of aankoopvoorwaarden, die op verzoek kunnen worden verkregen.

2.4 Elk advies dat op deze website wordt gegeven, is uitsluitend bedoeld als leidraad. Dergelijk advies mag niet worden ingeroepen of gebruikt ter vervanging van juridisch of ander professioneel advies over uw specifieke behoeften.

2.5 Wij zijn niet aansprakelijk (onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 2.2) in volgende gevallen (ongeacht of wij al dan niet verwittigd of op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke verliezen), ongeacht of deze het gevolg zijn van een vordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot een onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, voor contractbreuk, voor een verkeerde voorstelling van zaken (anders dan een bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken), voor een inbreuk op intellectueel eigendom, op grond van gelijk welke wet of op andere wijze:

2.5.1 elk verlies van zaken, gegevens, winst, omzet, goodwill, gebruik of verwachte besparingen;

2.5.2 verlies of beschadiging van uw gegevens of gegevens van derden; of

2.5.3 eventuele indirecte, bijzondere of gevolgschade.

2.6 Portakabin streeft er niet naar om haar aansprakelijkheid voor u uit te sluiten of te beperken wegens:

2.6.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid; of

2.6.2 bedrog.

  1. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

3.1 Het gebruik van websites van derden is geheel op eigen risico. De links op de Website leiden naar andere websites die niet onder onze controle staan, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site. De links op de website worden alleen voor uw gemak aangeboden en het opnemen van een link impliceert geen betrouwbaarheid en goedkeuring door ons van de inhoud van de website van een derde partij.

3.2 Deze Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die gekoppeld zijn aan de Website. U dient de voorwaarden van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt en eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van de gelinkte website te richten aan de betreffende websiteprovider.

3.3 U bent niet gerechtigd (en mag anderen ook niet helpen) om links van uw eigen websites naar onze Website op te zetten (door middel van hyperlinks, deep-linking, framing, toggling of anders) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die wij naar eigen goeddunken kunnen verlenen of inhouden.

  1. COMMUNICATIE VIA DE WEBSITE

4.1 Wanneer u de mogelijkheid krijgt om informatie in te voeren op of te communiceren via de Website, gaat u ermee akkoord de Website alleen te gebruiken voor wettige en burgerlijke doeleinden en dat u geen van volgende zaken zal doen (noch anderen toelaat dit te doen):

4.1.1 materiaal plaatsen of verzenden dat beledigend, racistisch, grof, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is of dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of de rechten van derden, in welk land dan ook ter wereld;

4.1.2 zich voordoen als een persoon of entiteit, of een valse verklaring of een andere verkeerde voorstelling van zaken geven over uw verbondenheid met iemand of een entiteit;

4.1.3 verklaringen plaatsen of verzenden die opzettelijk onjuist of misleidend zijn;

4.1.4 materiaal plaatsen of verzenden waar u het recht niet toe heeft;

4.1.5 reclame, promotiemateriaal of andere vormen van verzoeken plaatsen of verzenden; of

4.1.6 materiaal dat technisch schadelijk is (waaronder, zonder beperking, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens) plaatsen of doorsturen.

4.2 U gaat ermee akkoord Portakabin volledig en effectief te vrijwaren en Portakabin volledig en effectief gevrijwaard te houden van en tegen alle kosten, vorderingen, aansprakelijkheid, uitgaven (inclusief juridische kosten), schade en verliezen die Portakabin lijdt als gevolg van een schending door u van de bepalingen in dit Artikel 4, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad, een wet of anderszins.

4.3 Wanneer u belt, kan het telefoongesprek worden opgenomen voor opleiding of monitoring.

  1. WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Website van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken te wijzigen.

  1. RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

6.1 Deze Algemene voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. Geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

6.2 Sommige bepalingen in deze Algemene voorwaarden kunnen worden afgewezen door de wetgeving van het land van waaruit u de Website bezoekt. Indien een bepaling onafdwingbaar of ongeldig is, gelden de bepalingen van artikel 8.

  1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Algemene voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangen alle andere verklaringen, opmerkingen of garanties (hetzij schriftelijk, via e-mail of mondeling) die door Portakabin zijn gegeven. Niets in deze Algemene voorwaarden doet afbreuk aan de aansprakelijkheid van een van de partijen met betrekking tot een verkeerde voorstelling van zaken, garantie of voorwaarde die deze partij op bedrieglijke wijze geeft. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden worden verleend, worden door Portakabin voorbehouden.

  1. SCHEIDING

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden, zal deze worden gescheiden van de rest van deze Algemene voorwaarden, die onaangetast zullen blijven.

  1. RECHTEN VAN DERDEN

Een persoon die geen partij is bij dit contract heeft niet het recht om een van de voorwaarden van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 af te dwingen, tenzij deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk in dergelijke rechten voorzien.