ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN "PORTAKABIN" PRODUKTEN


1. Definities
1.1. De "Vennootschap" is Portakabin B.V., die het Portakabin-produkt verhuurt, en haar
(a) rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden of persoonlijke gemachtigden.
(b) De "Huurder" is de (rechts-)persoon/ of de overheidsinstantie die het Portakabin-produkt huurt van de Vennootschapen haar rechtsopvolgers of persoonlijk gemachtigden.
(c) Een "dag" is 24 uur, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.
(d) Een "week" is 7 achtereenvolgende dagen.
(e) Een "maand" is de tijdduur aanvangende op een bepaalde dag in de ene maand tot dezelfde dag in de daarop volgende maand.
(f) Het Portakabin"-produkt is de verplaatsbare verblijfseenheid- verplaatsbaar tengevolge van haar constructie en haar geschiktheid om getransporteerd, opgesteld en verplaatst te
worden- en omvat de gehele eenheid, daar onder begrepen het toebehoren, het meubilair en de speciale apparatuur, welke deel uitmaken van de eenheid.
1.2. Uitdrukkingen voorkomende in deze voorwaarden, welke eveneens voorkomen in de overheidsbepalingen, waarbij de huurbedragen van het Portakabin-produkt woorden
voorgeschreven zullen dezelfde betekenis hebben als die welke voorkomen in zodanige overheidsbepalingen, onverschillig of deze al dan niet alsnog van kracht zijn.


2. Algemene bepalingen
2.1. Alle overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap met de
Huurder zijn onderworpen aan deze voorwaarden en deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven alsmede op alle (overige) handelingen en
rechtshandelingen van de Vennootschap en de Huurder.
2.2. Voorwaarden of garanties welke onverenigbaar zijn met deze voorwaarden zullen niet toepasselijk zijn op overeenkomsten, tenzij de Vennootschap daarin uitdrukkelijk heeft
toegestemd.
2.3. Afstand van rechten door de Vennootschap kan slechts schriftelijk worden gedaan en wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst tussen de
Vennootschap en de Huurder en/of deze voorwaarden, kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden, waarbij de ondertekening dient te geschieden door een geautoriseerde
vertegenwoordiger van de Vennootschap.


3. Aanbiedingen; totstandkoming van overeenkomsten
3.1. Een aanbieding of prijsopgave met betrekking tot de verhuur van een Portakabin-produkt bindt
de Vennootschap niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het uitbrengen van een verzoek of order tot het huren ven (een) Portakabin-produkt(en).
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover de Vennootschap een verzoek of order van de Huurder met betrekking tot de huur van een of meer
Portakabin-produkten, schriftelijk aanvaardt of indien in de Vennootschap uitvoering aan een dergelijk verzoek of order geeft. Elke overeenkomst wordt gesloten onder de
opschortende voorwaarden dat het (de) produkt(en) beschikbaar is (zijn).


4. Huurtarieven en betaling
4.1. Portakabin-produkten worden verhuurd tegen de tarieven voorkomende in het ommestaande huurformulier en onverminderd het bepaalde in art. 5.5.
4.2. De huurpenningen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Zij zullen voor de eerste maand of deel van een maand aan de Vennootschap verschuldigd zijn met ingang van de
dag, dat op de plaats van opstelling wordt afgeleverd en daarna voor iedere kalendermaand bij vooruitbetaling.
4.3. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Huurder in verzuim.
4.4. Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verzekering plaatsvinden. De Huurder heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.5. Indien bij de Vennootschap gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Huurder, is de Vennootschap gerechtigd alvorens (verder) te presteren, van de
Huurder te eisen dat een waarborgsom wort voldaan of dat deze anderszins deugdelijk zekerheid stelt.
4.6. De Huurder is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd
gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 5%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
4.7. Indien de Huurder ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaal, is de
Huurder verplicht om de Vennootschap alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld op
15% van de contractsom, te vermeerderen met omzetbelasting. De te vergoeden gerechtelijke kosten betreffen de werkelijk gemaakte kosten.
4.8. Ieder bedrag dat van de Huurder wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in art.:4.6 en 4.7.
4.9. In geval van een overeenkomst van verhuur buitenlands gelden de navolgende voorwaarden met betrekking tot omzetbelasting (V.A.T., Mwst., T.V.A.):
a) De huurtarieven welke zijn aangeboden/overeengekomen, omvatten geen omzetbelasting over de huurpenningen betaalbaar in het land waar het verhuurde Portakabin-produkt
wordt opgeteld.
b) Boven de in rekening te brengen huurpenningen zal de Vennootschap of haar buitenlandse vertegenwoordiging de Huurder de omzetbelasting in rekening brengen, betaalbaar in
het land waar gebruik wordt gemaakt van het Portakabin-produkt, en de Huurder zal dat bedrag aan de Vennootschap of haar buitenlandse vertegenwoordiging betalen.
c) Indien transportkosten aan de Huurder in rekening worden gebracht, zal hij aan de Vennootschap de belasting over de toegevoegde waarde, die daarvoor verschuldigd is ,
dienen te betalen als bepaald in sub. b.


5. Aanvang en einde van de huur
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vangt de huur aan op het tijdstip dat het (de) Portakabin-produkt(en) op de fabriek, het depot of de opslagplaats en dergelijke
van de Vennootschap verlaat (verlaten) of aldaar ten behoeven van de Huurder ter beschikking staat (staan) en eindigt eerst op het moment dat dit (deze) door de
Vennootschap is (zijn) terugontvangen
5.2 De huurovereenkomst wordt steeds aangegaan voor minimaal de aan de ommezijde ingevulde minimum huurperiode.
5.3 Opzegging van de huurovereenkomst door de Huurder is niet eerder mogelijk dan per het einde van de overeengekomen minimum huurperiode. De Huurder dient een
opzegtermijn van minimaal een maand in acht te nemen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en per aangetekende post te worden verzonden niet eerder dan drie maanden
voor de datum waartegen wordt opgezegd.
5.4 Bij een opzegging in strijd met het in vorige artikellid bepaalde, zal de Huurder gehouden zijn de huur door te betalen tot het eerst mogelijke moment dat de
huurovereenkomst kan eindigen, onverminderd de verplichting om eventuele overige schade te vergoeden.
5.5 De huurprijs is gerelateerd aan de minimum huurperiode en zal niet worden gewijzigd bij het daarna voortduren van de overeenkomst.


6. Transport
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen regelt de Vennootschap het vervoer van het (de) Portakabin-produkt(en) naar en van de plaats van opstelling. De kosten van dit
vervoer zullen aan de Huurder in rekening worden gebracht.


7. Laden en lossen
7.1 De Huurder zal gehouden zijn aan onbeperkte toegang tot zijn terrein te verschaffen voor het afleveren- lossen en opstellen daaronder begrepen - en het wederom inladen en
ophalen van Portakabin-produkten.
7.2 De Huurder is gehouden toezicht te houden op het lossen- en laden van Portakabin-produkten en is aansprakelijk voor alle vorderingen van (rechts)-personen, van welke aard
dan ook, daaronder begrepen de Vennootschap, welke voortvloeien uit of verband houden met het verplaatsen, laden of lossen van Portakabin-produkten op het terrein van de
Huurder gedurende de aflevering en het wederom ophalen.


8. Funderingen
De Huurder zal op een aanvaardbare plaats waar het Portakabin-podukt kan komen te staan zorgen voor behoorlijke funderingen.


9. De staat van de Portakabin-produkten ; inspectie
9.1. De Huurder is verplicht om ieder Portakabin-produkt onmiddellijk na aankomst op de plaats van opstelling nauwkeurig te (doen) inspecteren. Afwijkingen in het aantal
produkten, daaronder begrepen het aantal verpakkingen en het aantal produkten in verpakkingen, alsmede onvolkomenheden en gebreken dienen onmiddellijk mondeling aan de
transporteur en telefonisch aan de Vennootschap te worden gemeld en op de afleveringsbon worden aangetekend. Daarna dienen manco's en onvolkomenheden en gebreken
binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk te worden gespecificeerd aan de Vennootschap.
9.2. Na het ontdekken van enige onvolkomenheid is de Huurder verplicht om de installatie en/of het gebruik van het betreffende Portakabin-produkt op te schorten of te staken.
9.3. Indien de Huurder geen onvolkomenheden meldt conform het in art.9.1 bepaalde, zal aangenomen worden dat het (de) Portakabin-produkt(en) in goede staat verkeert
(verkeren).
9.4. De Huurder is gehouden het (de) Portakabin-produkt(en) bij het einde van de huur ook in dezelfde staat aan de Vennootschap te retourneren, behoudens normale slijtage.


10. Garantie en aansprakelijkheid
10.1. De Vennootschap staat er jegens de Huurder voor in dat Portakabin-produkten gedurende de huurtermijn naar behoren functioneren op voorwaarde dat deze normaal en
zorgvuldig worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor Portakabin-produkten zijn bestemd en dat alle voor het gebruik van Portakabin-produkten gegeven instructies en andere
voorschriften afkomstig van de Vennootschap stipt en volledig worden nagekomen.
10.2. De Vennootschap staat er niet voor in dat Portakabin-produkten of de onderdelen daarvan geschikt zijn voor een bepaald doel. De Vennootschap is derhalve niet
aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit een eventuele ongeschiktheid van het Portakabin-produkt daarvoor.
10.3. De garantie vervalt bij herstel of reparatie door anderen dan de Vennootschap.
10.4. Indien naar het redelijke oordeel van de Vennootschap genoegzaam is aangetoond dat een Portakabin-produkt niet behoorlijk functioneert, zal gehandeld worden in
overeenstemming met artikel 11. Door voldoening aan hetgeen aldaar is gesteld, zal de Vennootschap terzake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten.
10.5. De Vennootschap is nimmer aansprakelijk voor enige andere, direkte of indirekte schade van de Huurder of derde, daaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfs- of
milieuschade, letselschade en immateriële schade.
10.6. Onverminderd het voorgaande is de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap jegens de Huurder in en buiten contract in elk geval beperkt tot het bedrag dat de
Vennootschap aan haar verzekeraar in rekening kan brengen.
10.7. Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in art. 10.5 en 10.6 zal de Vennootschap geen beroep doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld
van de Vennootschap of haar leidinggevend personeel.
10.8. De Huurder is aansprakelijk voor alle vorderingen, welke dan ook en door wie dan ook ingesteld, daaronder begrepen vorderingen van de Vennootschap, voortvloeiende uit
of verband houdende met het beheer, de exploitatie of het gebruik van Portakabin-produkten. Behoudens ingeval van grove schuld of opzet van de Vennootschap of haar
leidinggevend personeel zal de Huurder de Vennootschap vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoe genaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of
rente, verband houdende met Portakabin-produkten of voortvloeiende uit het gebruik daarvan.
10.9. De Huurder zal aan de Vennootschap elk verlies van of schade aan Portakabin-produkten, van welke aard ook en door welke oorzaak ook ontstaan, vergoeden, daaronder
mede begrepen het derven van inkomsten als gevolg van het verlies of de beschadiging van Portakabin-produkten, alsmede de volledige kosten van het terugbrengen van
Portakabin-produkten in een goede staat.
10.10. De Huurder is gehouden om zorg te dragen voor het sluiten van verzekeringen ter dekking van al zijn risico's onder deze overeenkomst.


11. Gebruik, controle, onderhoud en reparatie
11.1. De Huurder zal Portakabin-produkten steeds als en goed
huisvader en met alle zorgvuldigheid die redelijkerwijs van hem gevergd kan worden,
behandelen en gebruiken en zal er tevens voor zorgdragen dat Portakabin-produkten worden gebruikt in overeenstemming met de door de Vennootschap gegeven instructies en
voorschriften.
11.2. De Huurder zal de Vennootschap, haar gemachtigden en lasthebbers, alsmede haar verzekeraars, op alle redelijke tijden toegang verlenen tot Portakabin-produkten en ook
overigens al het nodige te doen, teneinde de Vennootschap in staat te stellen deze te bezichtigen en te controleren, alsmede deze voorzover nodig te repareren of geheel of
gedeeltelijk aan te passen of te vervangen. Voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is zal de Vennootschap laatstbedoelde werkzaamheden (doen) uitvoeren op tijden die in overleg
met de Huurder worden vastgesteld.
11.3. Indien te eniger tijd na de aanvang van de huurovereenkomst (enig onderdeel van) een Portakabin-produkt naar de mening van de Vennootschap reparatie, aanpassing of
vervanging behoeft, dan is zij gerechtigd het verder gebruik daarvan te doen staken totdat die reparaties of aanpassingen zijn uitgevoerd danwel totdat vervanging heeft
plaatsgehad. Reparaties en aanpassingen zullen worden uitgevoerd op de plaats van opstelling tenzij de Vennootschap het noodzakelijk acht het Portakabin-produkt of enig
onderdeel daarvan over te brengen naar haar vestiging of enige andere plaats in welk laatste geval de Vennootschap een ander (onderdeel van het)Portakabin-produkt ter
beschikking aan Huurder zal stellen. De Huurder is gehouden de huurprijs door te betalen.
11.4. Indien de in art. 11.3 bedoelde reparatie-/aanpassingswerkzaamheden of vervanging noodzakelijk zijn als gevolg van enig gebrek in het betreffende Portakabin-produkt of van
normale slijtage, zullen de kosten daarvan, daaronder begrepen die van het daarmee samenhangend transport, voor rekening van de Vennootschap zijn, onverminderd het bepaalde
in art. 10. Dit geldt ook ten aanzien van eventueel hogere huurprijs voor het als vervanging ter beschikking gesteld Portakabin-produkt, tenzij op verzoek van de Huurder een
groter/beter produkt met een hogere huurprijs ter beschikking wordt gesteld, in welk geval de Huurder gehouden is de hogere huurprijs te voldoen.
11.5. Indien de in art. 11.3 bedoelde werkzaamheden het gevolg zijn van onjuist gebruik door de Huurder of andere van buitenaf toegebrachte schade, zullen de kosten van
reparatie, aanpassing, vervanging en/of transport, daaronder begrepen de eventueel hogere huurprijs voor het in de plaats gestelde Portakabin-produkt, voor rekening zijn van de
Huurder.
11.6. De Huurder zal geen Portakabin-produkt repareren of trachten te repareren, tenzij hij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming of machtiging van de Vennootschap
heeft verkregen. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen, zal de Vennootschap aan de Huurder geen reduktie op de huurpenningen verlenen en
evenmin de kosten van de reparatie vergoeden, ongeacht of voor deze reparatie voorafgaand schriftelijke toestemming of machtiging is verleend door de Vennootschap.


12. Bescherming van de rechten van de Vennootschap; (overige) verplichtingen van de Huurder
12.1. De Huurder zal Portakabin-produkten noch enig onderdeel daarvan aan derden onderverhuren, in gebruik geven of op andere wijze het bezit daarvan afstaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap te hebben verkregen. De Huurder zal evenmin Portakabin-produkten verkopen, verhypothekeren, verpanden of op
andere wijze vervreemden, belasten of bezwaren en hij zal deze beschermen tegen beslag, executie of inbezitneming. Hij zal de Vennootschap vrijwaren tegen alle verliezen,
schade, kosten, lasten en uitgaven welke mochten
worden veroorzaakt doordat hij nalaat het in dit artikel bepaalde in acht te nemen en na te komen, behalve ingeval enige vordering van overheidswege plaatsvindt.
12.2. De Huurder zal geen Portakabin-produkten verwijderen van de plaats waar deze door de Vennootschap zijn afgeleverd of waarheen de Vennootschap deze heeft verzonden,
tenzij de Huurder daarvoor tevoren schriftelijk toestemming heeft verkregen.
12.3. De Huurder zal Portakabin-produkten niet aan onroerend goed of aan de grond bevestigen, noch verbindingen maken met andere verblijfsruimten als gevolg waarvan het
roerend karakter van
Portakabin-produkten mocht worden aangetast of mocht ophouden te bestaan.
12.4. Indien een Portakabin-produkt betrokken is bij enig ongeval dat de dood van of letsel aan personen of schade aan eigendom ten gevolge heeft, moet de Huurder de
Vennootschap daarvan binnen 3 dagen na het ongeval schriftelijk bericht geven.
12.5. De Huurder mag geen van de door de Vennootschap en/of Haar toeleverancier aangebrachte aanduidingen van (handels-)merken wijzigen, verwijderen, bedekken of
anderszins onleesbaar maken. De Huurder mag op Portakabin-produkten evenmin andere (handels-)merken of opschriften aanbrengen behoudens aanduidingen van het bedrijf dat
de Huurder in of met dat produkt uitoefent doch uitsluitend indien deze op zodanige wijze worden aangebracht dat de door de Vennootschap en/of haar toeleveranciers
aangebrachte aanduidingen zichtbaar blijven).
12.6. De Huurder is voorts gehouden te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en overige door de overheid opgelegde verplichtingen met betrekking tot de aanwezigheid en het
gebruik van (een) Portakabin-produkt(en).


13. Intellectuele eigendom
13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan de Huurder ter beschikking gestelde Portakabin-produkten van de Vennootschap, de bijbehorende documentatie en alle
overige Tekeningen, gegevens en literatuur, al dan niet in samenwerking met of in opdracht van de Huurder tot stand gebracht, berusten bij de Vennootschap danwel bij een
toeleverancier van de Vennootschap die haar heeft gemachtigd de betreffende Portakabin-produkten aan de Huurder ter beschikking te stellen.
13.2. Het is de Huurder niet toegestaan enig door de Vennootschap geleverd/ter beschikking gesteld Portakabin-produkt of gedeelte daarvan na te maken zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap. De documentatie met betrekking tot Portakabin-produkten van de Vennootschap, daaronder o.a. begrepen tekeningen
en schriftelijke vastlegging van procédés van de Vennootschap voor de vervaardiging en het gebruik van haar Portakabin-produkten, mag niet worden vermenigvuldigd, aan derden
medegedeeld of anderszins gebruikt worden, behalve indien dit noodzakelijk is voor de aanwending en het gebruik door de Huurder van de Portakabin-produkten met betrekking
waartoe deze documentatie is verstrekt of de inhoud daarvan medegedeeld.
13.3. De cliënt zal geen van de door de Vennootschap of haar toeleverancier op de
produkten aangebrachte aanduidingen van handelsmerken mogen wijzigen of verwijderen en evenmin op de produkten andere handelsmerken of opschriften aanbrengen behoudens
aanduidingen van het bedrijf dat in of met de produkten wordt uitgeoefend indien de vermelding daarvan op zodanige wijze is geschied dat de door de Vennootschap of haar
toeleverancier aangebrachte aanduidingen zichtbaar blijven.


14. Ontbinding
14.1. Indien de Huurder niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht
voortvloeien, is de Huurder in verzuim en is de Vennootschap gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst;- de uitvoering van die overeenkomst en direkt
daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of- die overeenkomst en direkt daarmee samenhangende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de overige rechten van de Vennootschap onder welke overeenkomst met de Huurder dan ook en zonder dat de
Vennootschap tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Huurder, zullen alle overeenkomsten met de Huurder van
rechtswege zijn ontbonden, tenzij de Vennootschap de Huurder binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk
geval de Vennootschap zonder ingebrekestelling gerechtigd is:- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van de Huurder op te schorten; een en ander onverminderd de overige rechten van de Vennootschap onder welke overeenkomst met
de Huurder dan ook en zonder dat de Vennootschap tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i)14.2 of (ii) 14.1 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van de Vennootschap op de Huurder en (ii) al dergelijke
vorderingen uit hoofde van de betreffende Portakabin-produkten terug te nemen. In dat geval zullen de Vennootschap en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en
gebouwen van de Huurder te betreden teneinde de Portakabin-produkten in bezit te nemen. De Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de Vennootschap in
de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.


15. Interpretatie en toepasselijk recht
15.1. Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd zonder dat acht al worden geslagen op de opschriften.
15.2. Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten tussen de Vennootschap en de Huurder is Nederlands recht van toepassing.
15.3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst tussen de Vennootschap en de Huurder of naar aanleiding van deze voorwaarden zullen, voorzover niet
anders door de Wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat de Vennootschap het recht heeft
vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Huurder aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van
dergelijke vorderingen kennis te nemen. Het voorgaande staat niet in de weg aan het recht van partijen op hoger beroep en
cassatie.