ALGEMENE VOORWAARDEN van PORTAKABIN BV
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 31.05.2023


ALGEMEEN
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:
Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Opdrachtnemer een opdracht geeft voor het leveren of verhuren van Producten en/of diensten, of daarvoor een offerte ontvangt;
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten door Opdrachtgever zullen worden gebruikt;
Product: is de verplaatsbare roerende verblijfseenheid – verplaatsbaar ten gevolge van haar constructie en haar geschiktheid om getransporteerd, opgesteld en verplaatst te worden – en omvat de gehele eenheid, daaronder begrepen het toebehoren, het meubilair en de speciale apparatuur, welke deel uitmaken van de eenheid

Oplevering: Het moment waarop Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de Producten zijn geïnstalleerd en/of (af)geleverd.
Dag: een Dag is 24 uur tenzij anders bepaald in de Overeenkomst
Week: een Week is 7 achtereenvolgende Dagen
Maand: is de tijdsduur aanvangende op een bepaalde Dag in de ene maand tot dezelfde Dag in de daarop volgende Maand


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).


2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.


2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.


2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.


2.6. Voor zover er strijdigheid is tussen bepalingen uit de Overeenkomst en bepalingen uit deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang.


ARTIKEL 3 - OFFERTES
3.1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend,

indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van Opdrachtnemer een beperkte geldigheidsduur van 30 Dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is Opdrachtnemer gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.


ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Opdrachtnemer van een opdracht van Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door Opdrachtnemer of de feitelijke afgifte van een Product.
4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
4.3. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is Opdrachtnemer bevoegd om de levering van haar Producten op te schorten totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft


ARTIKEL 5 - PRIJZEN
5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking/ transport/Oplevering/ontmanteling en service/onderhoud, tenzij indien en voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.


5.2. Indien ingevolge de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is Opdrachtnemer gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.


5.3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.


5.4. De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden geïndexeerd aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, met dien verstande dat deze herziening nimmer zal leiden tot een verlaging van prijzen.


5.5. Indien de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.


ARTIKEL 6 - BETALING
6.1. De betaling van de facturen van Opdrachtnemer dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 30 Dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiro-afschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag wordt als Dag van betaling aangemerkt. Betaling zal geschieden middels automatische incasso, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Opdrachtnemer.


6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de Dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd gelijk aan het alsdan van toepassing zijnde percentage wettelijke handelsrente, maar met een minimumpercentage van 10%, over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding indien de werkelijk geleden (vertragings)schade uitgedrukt in geld de voornoemde rente te boven gaat.

6.3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Opdrachtnemer in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.


6.4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Opdrachtnemer telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.


6.5. Opdrachtnemer is gerechtigd naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.


6.6. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Opdracht-nemer hiertegen niet binnen acht Dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.


6.7. Ieder bedrag dat van de Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van eventueel verschuldigde rente, kosten en boeten.


ARTIKEL 7 - AFLEVERING/RISICO
7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtnemer de Producten feitelijk op de Gebruikslocatie (laten) afleveren.


7.2. De Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 8.2.


7.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden.


ARTIKEL 8 - AFNAME
8.1. Opdrachtgever is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de Producten door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan Opdrachtgever.


8.2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De Dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als Dag van aflevering.


ARTIKEL 9 - LEVERTIJDEN EN TERMIJNEN
9.1. Levertijden en andere termijnen (zoals Opleveringtermijnen) gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door Opdrachtnemer opgegeven dan wel overeengekomen levertijden en termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Opdrachtnemer zal zich – binnen redelijke grenzen – inspannen om deze termijnen in acht te nemen.


9.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn opgegeven of overeengekomen, levertijden en andere termijnen nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming dient Opdrachtnemer schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij hem alsnog een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegeven.


9.3. Levertijden en termijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer dan wel indien Opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen dan wel indien Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de vervaardiging en/of Oplevering van de Producten (zoals het verkrijgen van een bouwvergunning).

9.4. Opdrachtnemer is gerechtigd nieuwe leveringen uit te stellen indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.


9.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet-nakomen van levertijden of andere termijnen.


ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
10.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.


ARTIKEL 11 – INSTALLATIE/CONSTRUCTIE/ ONTMANTELING EN GEBRUIKSLOCATIE
11.1. Opdrachtnemer of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen voor het installeren c.q. construeren en indien van toepassing het ontmantelen van de Producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


11.2. Installatie-, constructie- en ontmantelings-kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.


11.3. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de transportvoertuigen waarmee de Producten dienen te worden afgeleverd of dienen te worden opgehaald bij Opdrachtgever, van de afmeting als aangegeven door Opdrachtnemer dan wel, bij gebreke daarvan, standaard transportvoertuigen, de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie.


11.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie op zijn kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de ondergrond van de Gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene zijde naar de andere zijde.


ARTIKEL 12 - RECLAME
12.1. Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering, dan wel, ingeval van niet-gereed product, direct na Oplevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering respectievelijk na Oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld.


Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zestig Dagen na aflevering respectievelijk Oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle mogelijke aanspraken van Opdrachtnemer ter zake van storingen of gebreken met betrekking tot de Producten. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan Opdrachtnemer te retourneren, op eerste verzoek van Opdrachtnemer.


12.2. Indien en voor zover een reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht naar zijn keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.


12.3. Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.


12.4. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, onder door Opdrachtnemer te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 13 - ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE PRODUKTEN
13.1. Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van koop zolang er een eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer op de Producten rust, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.


13.2. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen.


Niettegenstaande goedkeuring van Opdrachtnemer terzake het vorengaande, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer bij beëindiging van de huur voor zijn rekening zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding.


13.3. Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Opdrachtnemer, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend zelf of door derden die werkzaamheden te (doen) verrichten.


13.4. Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor zijn rekening in goede staat en onderhoudstoestand behouden, normale gebruiksslijtage uitgezonderd. Opdrachtgever zal zorgdragen voor alle geringe en dagelijkse reparaties aan het gehuurde, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden en ontstoppen van putten, aan- en afvoerbuizen, sanitaire installaties, gootstenen, het onderhouden van leidingen voor gas, elektriciteit, luiken, blinden, jaloezieën, markiezen, kranen, hang- en sluitwerk, binnenschilderwerk en ruiten.


13.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de (collectieve) leidingwaterinstallatie. Indien en voor zover door de wet of regelgeving vereist, zal Opdrachtnemer bij aflevering van de Producten aan Opdrachtgever ten aanzien van deze installatie een ‘’risicoanalyse’’ verstrekken en vervolgens een beheersplan opstellen. Ten behoeve van de risicoanalyse dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de benodigde informatie te verstrekken, ten aanzien van het gebruik van de installatie. De kosten van de risicoanalyse en het beheersplan zijn voor rekening van Opdrachtgever.


13.6. Bij vorst en sneeuw moet Opdrachtgever alle maatregelen nemen, waardoor het bevriezen van verwarmingsinstallaties en/of leidingen voorkomen wordt. Schade aan de Producten door bevriezing zijn voor rekening van Opdrachtgever.


13.7. Opdrachtnemer heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval Opdrachtnemer van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is Opdrachtnemer gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.


13.8. Indien aan het einde van de huurtermijn (bij terugkeer in de depots van Opdrachtnemer dan wel door hem ingeschakelde derden) naar het oordeel van Opdrachtnemer de Producten niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiks-slijtage uitgezonderd, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren en de Producten in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Opdrachtgever.


13.9. In verband met het gebruik, onderhoud en opslag van de Producten door Opdrachtgever dient Opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Indien met de Producten gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, is Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor de noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten.


13.10. Opdrachtgever zal geen gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan in de Producten, behoudens indien en voor zover gebruikelijk is bij de bedrijfsvoering van een handelskantoor. Gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

13.11. Opdrachtgever zal de Producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij. Ingeval Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, zal hij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500,-- zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, onverminderd Opdrachtnemer's recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.


13.12. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor het aanbrengen en instandhouden van bebakening ter plaatse, indien deze is vereist gelet op de situatie ter plaatse en/of de eventueel aldaar vigerende politieverordening dan wel andere regelingen van het bevoegde gezag.


13.13. Opdrachtgever zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet (doen) vervoeren of verplaatsen.


ARTIKEL 14 - VERGUNNINGEN/GOEDKEURINGEN
14.1. Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij tijdig over de voor de aflevering, het gebruik en de ontmanteling van de Producten op basis van de wet of anderszins benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt (zoals omgevingsvergunningen).


14.2. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het gebruik van het Product of bij wijziging van het gebruik van het Product, zelf te onderzoeken of het Product geschikt is voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik gedurende de door Opdrachtgever beoogde huurperiode.


ARTIKEL 15 - NATREKKING/OPSTALRECHT
15.1. Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van verkoop zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer vallen, is het Opdrachtgever verboden de Producten aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien in geval van huur Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor echter geen eigendom van de verhuurde Producten voor de eigenaar van de grond, aangezien partijen met de Overeenkomst slechts tijdelijk gebruik van de verhuurde Producten ter plaatse beogen.


15.2. Gedurende de in artikel 15 lid 1 genoemde periodes zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer een opstalrecht vestigen op de door hem geleverde Producten, zonder dat Opdrachtnemer daarvoor retributie zal dienen te betalen. Indien Opdrachtgever niet de eigenaar is van de onroerende zaak waarop de Producten zijn geplaatst, maar een derde partij, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer er voor zorgdragen dat het opstalrecht door deze derde ten behoeve van Opdrachtnemer wordt gevestigd. Het opstalrecht zal in elk geval worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever.


ARTIKEL 16 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/ SCHADEVERGOEDING/ OPSCHORTING
16.1. Indien: a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Opdrachtnemer; of c. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet of niet geheel nakomt; of d. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Opdrachtnemer's overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.


16.2 Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 16 lid 1 is Opdrachtnemer gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een dergelijk geval zijn Opdrachtnemer en zijn gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Opdrachtnemer zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. Opdracht-nemer is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van inbezitneming bevinden in de Producten die zijn geleverd door Opdrachtnemer.


ARTIKEL 17 - INFORMATIEPLICHT
17.1. Gedurende de huurperiode respectievelijk (in geval van verkoop) zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer vallen, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de Producten en zal zij Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben zenden.


17.2. Opdrachtgever zal onverwijld door de politie proces-verbaal van het gebeurde als bedoeld in artikel 17.1 laten opmaken en dit zenden aan Opdrachtnemer.


ARTIKEL 18 - AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
18.1. Behoudens in geval van dwingendrechtelijke regels, zoals regels betreffende producten-aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van artikel 12. Uit dien hoofde is Opdrachtnemer in verband met de verhuur of verkoop van Producten niet aansprakelijk voor enige (overige) schade, waaronder in ieder geval mede verstaan gevolgschade, winst- en/of omzetderving of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.


18.2. Met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van artikel 18.1 is Opdrachtnemer voor schade van welke aard ook die is ontstaan (direct of indirect) door de Producten of door het gebruik daarvan of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor Opdrachtgever de Producten heeft gebruikt niet aansprakelijk.


18.3. Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Opdrachtnemer of andere personen van wiens diensten Opdrachtnemer gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de Producten is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.


18.4. Ingeval Opdrachtnemer niet als producent conform artikel 6:187 e.v. BW kan worden aangemerkt, is Opdrachtgever gebonden zich, in geval van een claim wegens letselschade of schade aan in de privésfeer te gebruiken goederen, niet tot Opdrachtnemer maar uitsluitend direct tot de producent van het desbetreffende product te wenden.


18.5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derde partijen te vrijwaren in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is.


18.6. Opdrachtgever zal personeelsleden van Opdrachtnemer en andere door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen nimmer persoonlijk aanspreken.


18.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor, noch geeft enige garantie voor de gesteldheid of geschiktheid van de faciliteiten die beschikbaar zijn op de Gebruikslocatie.


18.8. Ingeval Opdrachtnemer, niettegenstaande het bovenstaande, op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, erkent Opdrachtgever uitdrukkelijk dat Opdrachtnemers aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever, contractueel dan wel anderszins, in ieder geval is beperkt tot een bedrag gelijk aan de betreffende contractsom. Indien het (eventuele) bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer in totaal wordt uitgekeerd met betrekking tot een reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak in totaal lager is dan de voormelde betreffende contractsom, is de aansprakelijkheid beperkt tot dit lagere bedrag.


18.9. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer zelf.

ARTIKEL 19 - OVERMACHT
19.1. Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.


19.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden waardoor zoals gebruikelijk is in de bouw niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit Opdrachtnemer’s magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van Opdrachtnemer's toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Opdrachtnemer.


19.3. Het zich voordoen en het voortduren van een situatie van overmacht heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever onder de Overeenkomst


ARTIKEL 20 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
20.1. Opdrachtnemer verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever.


20.2. Partijen handelen in overeenstemming met de op hen rustende verplichtingen die volgen uit relevante toepasselijke gegevensbeschermings- en telecommunicatiewetgeving.


20.3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in verband met het bovenstaande schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, als ook toezichthoudende autoriteiten).


ARTIKEL 21 - VERZEKERING
21.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever, gedurende de huurperiode respectievelijk (in geval van verkoop) zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer vallen, gehouden op zijn kosten zorg te dragen voor deugdelijke verzekering van de Producten van Opdrachtnemer tegen brand, verlies, diefstal en beschadiging op de voor de betreffende Producten gebruikelijke wijze. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal Opdrachtgever zijn rechten op basis van de verzekering aan Opdrachtnemer overdragen op eerste verzoek van Opdrachtnemer. Op verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de betreffende verzekeringspolissen onmiddellijk aan Opdrachtnemer verstrekken.


21.2. Indien in de Overeenkomst een minimaal bedrag aan dekking is voorgeschreven, is Opdrachtgever verplicht de in het vorige lid bedoelde verzekering af te sluiten voor ten minste die voorgeschreven minimale dekking, met dien verstande dat als geen minimaal te verzekeren bedrag in de Overeenkomst is voorgeschreven de verzekering ten minste dekking dient te bieden voor een bedrag van € 1.000.000,-.


21.3. Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer met bekwame spoed op de hoogte te stellen van elke aanspraak/claim van derden, welke verband houden met een Overeenkomst, waaronder mede begrepen een aanspraak/claim uit hoofde van de in lid 1 voormelde verzekering.


ARTIKEL 22 - UITVOERING
22.1. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 23 - OVERNAME RECHTEN EN PLICHTEN
23.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan derden (waaronder Portakabin groepsvennootschappen) over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. Opdrachtgever verklaart zich hiermee expliciet akkoord en verleent hiervoor (bij voorbaat) bij deze toestemming.


ARTIKEL 24 - HOOFDELIJKHEID
24.1. Indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.


ARTIKEL 25 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
25.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.


25.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd, onverminderd het recht van Opdracht-nemer een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.


ARTIKEL 26 - WIJZIGINGEN
26.1. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Opdrachtnemer niet binnen 14 Dagen na de schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.


SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERHUUR
ARTIKEL 27 - ALGEMEEN
27.1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.


27.2. Voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke huurbepalingen hebben de specifieke verhuurvoorwaarden voorrang.


ARTIKEL 28 - HUURTERMIJN
28.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vangt de huurtermijn aan op de Dag van aflevering dan wel, ingeval van niet gereed Product, op de Dag van Oplevering.


28.2. Tenzij de Overeenkomst door Opdrachtgever tegen het einde van de minimum huurperiode is opgezegd met inachtneming van art. 28.3, dan wel reeds door Opdrachtnemer is beëindigd op basis van artikel 16 en/of 19, wordt de Overeenkomst aan het einde van de minimum huurperiode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. De Overeenkomst eindigt op de Dag waartegen deze door Opdrachtgever is opgezegd, mits Opdrachtgever bij de opzegging artikel 28.3 in acht heeft genomen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 16 en/of 19. Indien de verhuurde Producten naar het oordeel van Opdrachtnemer niet compleet en in goede staat zijn geretourneerd aan Opdrachtnemer op de Dag van beëindiging, wordt de Overeenkomst geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd met de duur van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 28.3, tenzij indien en voor zover Opdrachtnemer Opdrachtgever anderszins bericht binnen 2 weken na de Dag waartegen de Overeenkomst door Opdrachtgever is opgezegd.


28.3. Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet eerder mogelijk dan per het einde van de overeengekomen minimale huurperiode. De Opdrachtgever dient bij het opzeggen tegen het einde van de minimumperiode een opzegtermijn van minimaal één Maand in acht te nemen, tenzij in de Overeenkomst een andere opzegtermijn is overeengekomen. Bij opzegging van een conform het vorige lid verlengde Overeenkomst dient Opdrachtgever een opzegtermijn van ten minste drie Maanden in acht te nemen, tenzij in de Overeenkomst een andere opzegtermijn is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en per aangetekende post te worden verzonden niet eerder dan vier Maanden voor de datum waartegen wordt opgezegd.

28.4. Bij een opzegging in strijd met het in het vorige artikel bepaalde, zal de Opdrachtgever gehouden zijn de huur door te betalen tot het eerst mogelijke moment dat de Overeenkomst kan eindigen, onverminderd de verplichting om eventuele overige schade te vergoeden.


ARTIKEL 29 - VERGOEDINGEN/HUUR
29.1. Huur dient na aanvang van de huurperiode te worden betaald op de eerste Dag van iedere maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor transport, levering en Oplevering alsmede andere kosten dienen te worden voldaan bij aanvang van de huurtermijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor ontmanteling en retournering van de Producten dienen te worden betaald bij beëindiging van de huur.


29.2. De huurprijs is gerelateerd aan de minimale huurperiode en zal, behoudens indexatie op grond van art 29.3, niet worden gewijzigd bij het daarna voortduren van de Overeenkomst.


29.3. De huurprijs en overige vergoedingen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het meest recente Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, met dien verstande dat deze herziening nimmer zal leiden tot een verlaging van de prijzen.


29.4. Heffingen, lasten en belastingen in verband met (het gebruik van) de Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


ARTIKEL 30 - AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
30.1. Vanaf het moment van aflevering, dan wel Oplevering tot het moment van terugkeer van de Producten in de depots van Opdrachtnemer (dan wel door Opdrachtnemer aangewezen derde partijen) is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde Producten, en zijn alle risico's van de Producten voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) de Producten, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Opdrachtgever of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval Opdrachtnemer aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (producten) aansprakelijkheid.


30.2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die hij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan de Producten, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van Opdrachtnemer of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van de Producten, gedurende de periode dat Opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in artikel 30 lid 1, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval Opdrachtnemer hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.


30.3. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de huur. De vrijwaringsverplichting geldt ongeacht of de schade terzake is ontstaan voor of na retournering van de Producten door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of derde partijen.


30.4. De bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd het bepaalde in artikel 18.


ARTIKEL 31 - VERVANGING
31.1. Opdrachtnemer is gedurende de huur gerechtigd de verhuurde Producten te vervangen door andere Producten van hetzelfde type.


ARTIKEL 32 - WIJZIGING IN WET- EN REGELGEVING
32.1. Indien gedurende de huurperiode de wet- en/of regelgeving wat betreft de eisen welke gesteld worden aan de verhuurde Producten wijzig(t)(en), heeft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever niet de verplichting de verhuurde Producten aan te passen zodat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke wijziging van de wet- en/of regelgeving.


32.2. Indien als gevolg van de lengte van de huurperiode op enig moment andere wet- en/of regelgeving op de verhuurde Producten van toepassing is dan bij aanvang van de huurperiode het geval was, komt dit uitsluitend voor risico van Opdrachtgever. Ook in dat geval rust op Opdrachtnemer niet de verplichting om de verhuurde Producten aan te passen aan de betreffende wet- en/of regelgeving.


ARTIKEL 33 - RETOURNERING PRODUCTEN
33.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mogen Producten niet door Opdrachtgever worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen looptijd van de huur, op straffe van een boete van € 12.500,--, onverminderd Opdrachtnemers recht op volledige (schade)vergoeding op basis van artikel 33.2 en op basis van de wet. Kosten van retourzending komen voor rekening van Opdrachtgever.


33.2. Indien - na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer - verhuurde Producten voor het einde van de looptijd van de huur worden geretourneerd aan Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer te betalen op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurperiode, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende betalingstermijnen, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van de verhuurde Producten.


ARTIKEL 34 – VERSCHULDIGDHEID HUUR BIJ NIET IN ONTVANGST/GEBRUIK NEMEN DOOR OF UITSTEL OP VERZOEK OPDRACHTGEVER
34.1. In aanvulling op artikel 8 is Opdrachtgever de huurtermijn(en) verschuldigd vanaf de in overeenkomst genoemde (ingangs)datum, ook indien Opdrachtgever het gehuurde niet of niet tijdig in ontvangst of gebruik neemt, dan wel de plaatsing/aflevering van het gehuurde op diens verzoek op een later tijdstip plaatsvindt. Uitsluitend indien de niet of niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde is toe te rekenen aan Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever nog geen huurtermijn verschuldigd.


SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERKOOP
ARTIKEL 35 - ALGEMEEN
35.1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.


35.2. Voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke bepalingen voor verkoop hebben de specifieke voorwaarden voorrang


ARTIKEL 36 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
36.1. Alle Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen hij aan Opdrachtnemer is verschuldigd op basis van een Overeenkomst, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals rente, kosten en boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.


36.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel in (onder)verhuur te geven dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.


36.3. Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer vallen, is Opdrachtgever gehouden de Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is hij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaakvorming, natrekking of vermenging.


36.4. Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.